1. 2015/17/N/NZ4/02738 Mezenchymalne komórki zrębu (MSC) jako nośniki cDNA IL-12 w terapii myszy z czerniakiem B16-F10 i przerzutami. Mesenchymal stromal cells (MSC) as carriers of IL-12 cDNA in treatment of mice with melanoma B16-F10 and metastases. Natalia Kułach. Grant NCN.

  2. 2014/15/B/NZ4/00696 Rola cytokiny IL-6 wydzielanej przez mezenchymalne komórki zrębu (MSC) w powstawaniu nowych naczyń krwionośnych. The influence of cytokine IL-6, secreted by mesenchymal stromal cells, on the formation of the new blood vessels. Tomasz Cichoń. Grant NCN.

  3. 2013/11/B/NZ4/04468 Doustna szczepionka przeciwko endoglinie skojarzona z terapią genową IL-12 polaryzuje mikrośrodowisko nowotworowe z proangiogennego i immunosupresyjnego na środowisko antyangiogenne i immunostymulujące. Oral endoglin based-DNA vaccine combined with gene encoding IL-12 can polarize tumor microenvironment from proangiogenic and immunosuppressive phenotype to antiangiogenic and immunostimulatory. Magdalena Jarosz-Biej. Grant NCN (grant zakończony).

  4. N401 5875 40 Immunologiczna odpowiedź przeciwnowotworowa: rola leków indukujących śmierć nekrotyczną. Magdalena Jarosz. Grant MNiSW. Antitumor immune response: the role of drugs that induce necrotic death.

  5. POIG.01.03.01-00-169/09 Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca. Stanisław Szala. Grant MNiSW POIG 2009 in cooperation with Silesian Center for Heart Diseases. Cardiac stem cells and progenitor cells - a new method of regenerating damaged heart. http://komorkimacierzyste.sccs.pl

  6. N401 0183 37 Badanie nad terapeutyczną skutecznością kombinacji peptydów BP1 i D-K6L9 działających zarówno na komórki nowotworowe jak i komórki mikrośrodowiska nowotworowego. Cichoń Tomasz. Grant MNiSW (grant zakończony).

  7. Therapeutic efficacy of combinations of peptides BP1 and D-K6L9 acting on both the tumor cell and tumor cell microenvironment.

  8. N401 0347 36 Rola inhibitora cytokiny HMGB1 – gliceryzyny w terapii nowotworów. Smolarczyk Ryszard. Grant MNiSW (grant zakończony). The role of the inhibitor of cytokine HMGB1 - glycyrrhizin in cancer therapy.

Strona Główna