Grupa Genetyki Nowotworówzespół prof. Ewy Grzybowskiej

Grupa Genetyki Nowotworów

Zainteresowanie naukowe skupiamy głównie na badaniach farmakogenetycznych
w grupie chorych na raka piersi. Celem naszej działalności naukowej jest zbadanie zależności pomiędzy zróżnicowaniem genetycznym a odpowiedzią na leczenie przeciwnowotworowe.
W naszych badaniach identyfikujemy molekularne zmiany w genach białek procesów detoksykacyjnych, detekcji uszkodzeń kwasów nukleinowych i systemów naprawczych kwasów nukleinowych, genach białek związanych z transportem komórkowym oraz genach enzymów uczestniczących w procesie biotransformacji leków. Czynniki genetyczne w istotny sposób mogą zmieniać zarówno procesy farmakokinetyczne (wchłanianie, dystrybucja, metabolizm, wydalanie), którym podlegają leki w organizmie, jak i efekt farmakodynamiczny w miejscu działania leku.

Najważniejsze cele działalności:

  1. analizy farmakogenetyczne - identyfikacja czynników genetycznych o potencjalnym znaczeniu prognostycznym skuteczności terapii nowotworów złośliwych piersi

  2. identyfikacja genetycznych czynników predysponujących do występowania dziedzicznego raka piersi, jajnika, prostaty, jelita grubego

  3. analizy molekularne wybranych mutacji u pacjentów Poradni Genetycznej gliwickiego oddziału Centrum Onkologii
    Analizy mutacji i polimorfizmów wykonujemy posługując się standardowymi technikami biologii molekularnej: PCR, ASA-PCR, multiplex PCR, PCR-RFLP i sekwencjonowanie