Grupa Biologii Nowotworów i Markerów Molekularnychzespół prof. Katarzyny Lisowskiej

Główne tematy badawcze

Nowotworowe markery molekularne

Uważa się, że zwiększenie skuteczności leczenia chorób nowotworowych jest uzależnione przede wszystkim od dwóch czynników: wcześniejszej diagnostyki i indywidualizacji terapii. Jednym z kierunków badawczych, które mogą pomóc wdrożyć te założenia do praktyki klinicznej jest poszukiwanie nowych markerów molekularnych, zarówno diagnostycznych jak i takich o charakterze prognostycznym i predykcyjnym.

Nasze badania wychodzą od analiz wysokoprzepustowych z użyciem mikromacierzy DNA i zogniskowane są na bardziej szczegółowej analizie wybranych potencjalnych markerów nowotworowych. Badana jest zarówno biologiczna rola takich wyselekcjonowanych genów/białek w procesie nowotworzenia i progresji, jak i korelacja ich ekspresji z cechami klinicznymi nowotworu, oceniana na materiale klinicznym. Nasze projekty dotyczą trzech typów raków: raka piersi, jajnika oraz raka prostaty, a także czerniaka. Interesuje nas również wpływ dziedzicznych mutacji w genie BRCA1 na kliniczny przebieg związanych z nimi nowotworów. Szczególne zainteresowanie dotyczy także roli hipoksji w rozwoju i leczeniu nowotworów oraz funkcji cytoprotekcyjnych i antyapoptotycznych białek z rodziny HSP.