Granted research projects of Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer

 

Call

Project ID

Principal investigator

Project Title

Period

Budget [PLN]

NCN

MINIATURA_3

2019/03/X/NZ5/00564

Katarzyna Kujawa

Wstępna ocena związku wybranych białek (DSPG3, LOX, POSTN, MFAP5, CLASP1) z cechami kliniczno-patologicznymi raka jajnika.

Preliminary evaluation of selected proteins (DSPG3, LOX, POSTN, MFAP5, CLASP1) with clinico-pathological features of ovarian cancer.

07/11/2019

 06/11/2020

50.000

NCN

OPUS_16

2018/31/B/NZ5/01825

Ryszard Smolarczyk

Aktywacja białka STING skojarzona z czynnikiem antynaczyniowym jako nowe rozwiązanie terapii przeciwnowotworowej

STING protein activation combined with anti-vascular agent as a novel strategy for anticancer therapy

28/06/2019

 27/06/2022

784.160

NCN

SONATA_14

2018/31/D/NZ5/01754

 

Magdalena Jarosz-Biej

Kombinacja radioterapii z imikwimodem i sunitynibem jako nowa strategia terapeutyczna omijająca niektóre mechanizmy radio-oporności mikrośrodowiska nowotworowego

The combination of radiotherapy with imiquimod and sunitinib as a new therapeutic strategy overcoming some of the tumor microenvironment-mediated radio-resistance mechanisms

28/06/2019

 27/06/2022

668.800

NCN

PRELUDIUM_15

2018/29/N/NZ4/01689

Ewelina Pilny

Angiogenne właściwości makrofagów stymulowanych interleukiną 6

Angiogenic properties of macrophages stimulated with interleukin 6

01/07/2019

30/06/2022

207.900

NCN

PRELUDIUM_14

2017/27/N/NZ5/01079

Barbara Łasut

Rola kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK-3) w aktywacji białka p53 i szlaku sygnalizacyjnego zależnego od białka TREM2

The role of glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) in activation p53 and the TREM2 signaling pathway

10/08/2018

9/08/2021

210.000

NCN

OPUS_14

2017/27/B/NZ7/01833

Piotr Widłak

Metaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesnego raka płuca

Metabolomics and radiomics signature of early lung cancer

19/09/2018

18/09/2022

2.158.200

NCN

OPUS_13

2017/25/B/NZ4/01550

Dorota Ścieglińska

Rola białka opiekuńczego HSPA2 w fizjologii oraz patofizjologii ludzkiego naskórka

The role of HSPA2 chaperone in physiology and pathophysiology of human epidermis

01/02/2018

31/01/2021

1.288.320

NCN

OPUS_12

2016/23/B/NZ5/03470

Dorota Butkiewicz

Związek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poddanych radioterapii i chemioterapii z wykorzystaniem cisplatyny

Association of selected, inherited genetic factors with the effectiveness of treatment in head and neck squamous cell cancer patients subjected to radiotherapy and cisplatin-based chemoradiotherapy.

18/07/2017

17/07/2020

541.000

NCN

OPUS_12

2016/23/B/NZ4/03901

Piotr Widłak

Związek heterogenności guzów litych z mechanizmami tworzenia przerzutów i prognozą wyników leczenia; analiza wykorzystująca obrazowanie molekularne metodą MALDI-MSI

Intratumor heterogeneity and its role in cancer progression and prognosis; a study based on molecular imaging of cancer by MALDI-MSI

30/08/2017

29/08/2021

1.496.300

NCN

HARMONIA_8

2016/22/M/NZ5/00667

Monika Pietrowska

Molekularny profil egzosomów wydzielanych przez komórki nowotworowe w osoczu pacjentów z rozpoznaniem czerniaka

Molecular profiling of tumor-derived exosomes in plasma of patients with melanoma

11/04/2017

10/04/2021

1.015.600

NCN

HARMONIA_8

2016/22/M/NZ6/00418

Joanna Jazowiecka-Rakus

Ocena układu terapeutycznego: zrekombinowany onkolityczny wirus myksomatozy i mezenchymalne komórki macierzyste w doświadczalnej terapii nowotworów

Assessment of a therapeutic system: recombinant oncolytic myxoma virus and mesenchymal stem cells in experimental cancer therapy.

20/04/2017

19/04/2020

829.000

NCN

Tango 2

DZP/TANGO2/380/2016

Agnieszka Mazurek

Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w celu optymalizacji leczenia

01/04/2017

31/03/2020

488.088

NCN

Preludium 11

2016/21/N/NZ5/01917

Damian Sojka

Zbadanie zależności między białkiem opiekuńczym HSPA2 a produktami prawidłowego oraz zmutowanego genu TP53 w niedrobnokomórkowym raku płuca

Examination of the relations between HSPA2 chaperone protein and proteins encoded by normal or mutated TP53 gene in non-small cell lung carcinoma

01/03/2017

28/02/2020

150.000

NCN

Opus 9

2015/17/B/NZ3/03760

 

Wiesława Widłak

Wpływ czynnika transkrypcyjnego HSF1 na transformację nowotworową indukowaną przez estrogen.

An influence of HSF1 transcription factor on neoplastic transformation induced by estrogen.

01/03/2016

28/02/2021

863 280

NCN

Opus 9

2015/17/B/NZ5/01387

Krzysztof Składowski

in cooperation with 1st Clinics of Radiotherapy

Identyfikacja biomarkerów indywidualnej skuteczności i toksyczności radiochemioterapii u chorych na raka regionu głowy i szyi za pomocą modelu kojarzącego profil kliniczny chorego i profilowanie metabolomiczne krwi technikami NMR i MS.

Identification of biomarkers of individual radiochemotherapy toxicity and efficacy in patients with head and neck cancer based on a model combining clinical patient data and metabolomic blood profiling with NMR and MS.

01/03/2016

31/12/2020

1.071.800

Main menu