Granted research projects of Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer

 

Call

Project ID

Principal investigator

Project Title

Period

Budget [PLN]

NCN

PRELUDIUM_15

2018/29/N/NZ4/01689

Ewelina Pilny

Angiogenne właściwości makrofagów stymulowanych interleukiną 6

Angiogenic properties of macrophages stimulated with interleukin 6

01/07/2019

30/06/2012

207.900

NCN

ETIUDA_6

2018/28/T/NZ5/00188

Agata Abramowicz

Scharakteryzowanie proteomu egzosomów uwalnianych z komórek poddanych stresowi genotoksycznemu

Proteome of exosomes released by cells subjected to genotoxic stress

01/10/2018

30/09/2019

115.676

MCN

MINIATURA_2

2018/02/X/NZ4/02331

Justyna Czapla

Rola makrofagów w procesach powstawania nowych naczyń krwionośnych

The role of macrophages in neo-angiogenesis

05/12/2018

04/12/2019

49.500

NCN

MINIATURA_2

2018/02/X/NZ5/00234

Małgorzata Krześniak

Czy represja kinazy STK32B uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie cytostatyków?

Does repression of the STK32B kinase sensitize cancer cells to cytostatic agents?

15/09/2018

14/09/2019

48.400

NCN

MINIATURA_2

2018/02/X/NZ7/00606

Magdalena Olbryt

Poszukiwanie zmian genetycznych związanych z pierwotna opornością na imhibitory kinaz ścieżki sygnałowej MAPK u pacjentów z zaawansowanym  czerniakiem skóry przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Search for genetic variants linked to primary resistance to MAPK inhibitors in advanced melanoma patients using next-generation sequencing

01/09/2018

31/08/2019

49.500

NCN

PRELUDIUM_14

2017/27/N/NZ5/01079

Barbara Łasut

Rola kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK-3) w aktywacji białka p53 i szlaku sygnalizacyjnego zależnego od białka TREM2

The role of glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) in activation p53 and the TREM2 signaling pathway

10/08/2018

9/08/2021

210.000

NCN

OPUS_14

2017/27/B/NZ7/01833

Piotr Widłak

Metaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesnego raka płuca

Metabolomics and radiomics signature of early lung cancer

19/09/2018

18/09/2021

2.158.200

MNiSW

Dofinansowanie dużej infrastruktury badawczej

IA/SN/0272/2018

Monika Pietrowska

Wyposażenie Laboratorium Badań nad Strukturą i Funkcją Egzosomów

01/04/2018

31/12/2019

4.996.000

NCN

OPUS_13

2017/25/B/NZ4/01550

Dorota Ścieglińska

Rola białka opiekuńczego HSPA2 w fizjologii oraz patofizjologii ludzkiego naskórka

The role of HSPA2 chaperone in physiology and pathophysiology of human epidermis

01/02/2018

31/01/2021

1.288.320

NCN

MINIATURA_1

2017/01/X/NZ3/01753

Agnieszka Gogler-Pigłowska

Ocena udziału białka opiekuńczego HSPA2 w regulacji wzrostu i potencjału inwazyjnego komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego

The role of HSPA2 chaperone in regulation of growth and invasiveness of human glioblastoma cells

01/02/2018

31/01/2019

47.960

NCN

OPUS_12

2016/23/B/NZ5/03470

Dorota Butkiewicz

Związek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poddanych radioterapii i chemioterapii z wykorzystaniem cisplatyny

Association of selected, inherited genetic factors with the effectiveness of treatment in head and neck squamous cell cancer patients subjected to radiotherapy and cisplatin-based chemoradiotherapy.

18/07/2017

17/07/2020

541.000

NCN

OPUS_12

2016/23/B/NZ4/03901

Piotr Widłak

Związek heterogenności guzów litych z mechanizmami tworzenia przerzutów i prognozą wyników leczenia; analiza wykorzystująca obrazowanie molekularne metodą MALDI-MSI

Intratumor heterogeneity and its role in cancer progression and prognosis; a study based on molecular imaging of cancer by MALDI-MSI

30/08/2017

29/08/2020

1.496.300

NCN

HARMONIA_8

2016/22/M/NZ5/00667

Monika Pietrowska

Molekularny profil egzosomów wydzielanych przez komórki nowotworowe w osoczu pacjentów z rozpoznaniem czerniaka

Molecular profiling of tumor-derived exosomes in plasma of patients with melanoma

11/04/2017

10/04/2020

1.015.600

NCN

HARMONIA_8

2016/22/M/NZ6/00418

Joanna Jazowiecka-Rakus

Ocena układu terapeutycznego: zrekombinowany onkolityczny wirus myksomatozy i mezenchymalne komórki macierzyste w doświadczalnej terapii nowotworów

Assessment of a therapeutic system: recombinant oncolytic myxoma virus and mesenchymal stem cells in experimental cancer therapy.

20/04/2017

19/04/2020

829.000

NCN

Tango 2

DZP/TANGO2/380/2016

Agnieszka Mazurek

Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w celu optymalizacji leczenia

01/04/2017

31/03/2020

488.088

ICGEB/CRP

CRP/POL-02_EC

Joanna Jazowiecka-Rakus

Mesenchymal stem cells and myxoma virus in oncolytic melanoma therapy.

01/01/2017

31/12/2019

50.000 euro

NCN

Sonata 11

2016/21/D/NZ5/01913

Jolanta Pamuła-Piłat

Polimorfizmy genów miRNA oraz fragmentów 3'UTR wybranych genów ADME u pacjentek z rakiem piersi leczonych schematem FAC (5-fluorouracyl, doksorubicyna, cyklofosfamid).

Polymorphisms of miRNA genes and in the 3'UTR region of the ADME genes in breast cancer patients treated with FAC (5-fluorouracil, doxorubicyn, cyclophosphamide) chemotherapy

01/03/2017

28/02/2020

452.300

NCN

Preludium 11

2016/21/N/NZ5/01917

Damian Sojka

Zbadanie zależności między białkiem opiekuńczym HSPA2 a produktami prawidłowego oraz zmutowanego genu TP53 w niedrobnokomórkowym raku płuca

Examination of the relations between HSPA2 chaperone protein and proteins encoded by normal or mutated TP53 gene in non-small cell lung carcinoma

01/03/2017

28/02/2020

150.000

NCN

Opus 9

2015/17/B/NZ3/03760

 

Wiesława Widłak

Wpływ czynnika transkrypcyjnego HSF1 na transformację nowotworową indukowaną przez estrogen.

An influence of HSF1 transcription factor on neoplastic transformation induced by estrogen.

01/03/2016

28/02/2019

863 280

NCN

Opus 9

2015/17/B/NZ5/01387

Krzysztof Składowski

in cooperation with 1st Clinics of Radiotherapy

Identyfikacja biomarkerów indywidualnej skuteczności i toksyczności radiochemioterapii u chorych na raka regionu głowy i szyi za pomocą modelu kojarzącego profil kliniczny chorego i profilowanie metabolomiczne krwi technikami NMR i MS.

Identification of biomarkers of individual radiochemotherapy toxicity and efficacy in patients with head and neck cancer based on a model combining clinical patient data and metabolomic blood profiling with NMR and MS.

01/03/2016

31/12/2019

1.071.800

NCN

Preludium 9

2015/17/N/NZ4/02738

Natalia Kułach

Mezenchymalne komórki zrębu (MSC) jako nośnik cDNA IL-12 w terapii myszy z czerniakiem B16-F10 i przerzutami.

Mesenchymal stromal cells (MSC) as carriers of IL-12 cDNA in treatment of mice with melanoma B16-F10 and metastases.

01/03/2016

28/02/2019

149.000

NCN

Sonata 8

2014/15/D/NZ5/03410

Agnieszka Gdowicz-Kłosok

Transkryptomiczna analiza komórek nowotworowych poddanych działaniu kombinacji substancji synergistycznie aktywujących białko p53 - poszukiwanie nieznanych regulatorów apoptozy.

Transcriptomic analysis of tumor cells treated with the synergistic combination of substances activating p53 protein - searching for unknown regulators of apoptosis.

27/08/2015

26/08/2019

218.000

NCN

Opus 7

2014/13/B/NZ7/02314

Natalia Vydra

Mechanizm i znaczenie aktywacji czynnika transkrypcyjnego HSF1 w transformacji nowotworowej indukowanej przez estrogen.

Mechanism and significance of HSF1 activation in estrogen-induced neoplastic transformation.

18/05/2015

17/11/2019

697.040

NCN

Opus 7

2014/13/B/NZ3/04650

Wiesława Widłak

Nowe aspekty regulacji apoptozy indukowanej stresem termicznym.

A new regulatory mechanisms of heat shock-induced apoptosis.

01/04/2015

30/09/2019

648.420