Granted research projects of Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer

 

Call Project ID Principal investigator Project Title Period Budget [PLN]
NCN

OPUS_13

2017/25/B/NZ4/01550 Dorota Ścieglińska Rola białka opiekuńczego HSPA2 w fizjologii oraz patofizjologii ludzkiego naskórka  01/02/2018 31/01/2021 1.288.320
Role of HSPA2 chaperone protein in epidermis physiology and pathophysiology
NCN

MINIATURA_1

2017/01/X/NZ3/01753 Agnieszka Gogler-Pigłowska  Ocena udziału białka opiekuńczego HSPA2 w regulacji wzrostu i potencjału inwazyjnego komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego 01/02/2018 31/01/2019 47.960
NCN

OPUS_12

2016/23/B/NZ5/03470 Dorota Butkiewicz Związek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poddanych radioterapii i chemioterapii z wykorzystaniem cisplatyny  18/07/2017 17/07/2020 541.000
Association of selected, inherited genetic factors with the effectiveness of treatment in head and neck squamous cell cancer patients subjected to radiotherapy and cisplatin-based chemoradiotherapy.
NCN

OPUS_12

2016/23/B/NZ4/03901 Piotr Widłak Związek heterogenności guzów litych z mechanizmami tworzenia przerzutów i prognozą wyników leczenia; analiza wykorzystująca obrazowanie molekularne metodą MALDI-MSI 30/08/2017 29/08/2020 1.496.300
Intratumor heterogeneity and its role in cancer progression and prognosis; a study based on molecular imaging of cancer by MALDI-MSI
NCN

HARMONIA_8

2016/22/M/NZ5/00667 Monika Pietrowska Molekularny profil egzosomów wydzielanych przez komórki nowotworowe w osoczu pacjentów z rozpoznaniem czerniaka 11/04/2017 10/04/2020 1.015.600
Molecular profiling of tumor-derived exosomes in plasma of patients with melanoma
NCN

HARMONIA_8

2016/22/M/NZ6/00418 Joanna Jazowiecka-Rakus Ocena układu terapeutycznego: zrekombinowany onkolityczny wirus myksomatozy i mezenchymalne komórki macierzyste w doświadczalnej terapii nowotworów 20/04/2017 19/04/2020 829.000
Assessment of a therapeutic system: recombinant oncolytic myxoma virus and mesenchymal stem cells in experimental cancer therapy.
NCN

Tango 2

DZP/TANGO2/380/2016 Agnieszka Mazurek Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w celu optymalizacji leczenia 01.04.2017

31.03.2020

488.088
ICGEB/CRP CRP/POL-02_EC Joanna Jazowiecka-Rakus Mesenchymal stem cells and myxoma virus in oncolytic melanoma therapy. 01.01.2017

31.12.2019

50.000 euro
NCN

Sonata 11

2016/21/D/NZ5/01913 Jolanta Pamuła-Piłat Polimorfizmy genów miRNA oraz fragmentów 3'UTR wybranych genów ADME u pacjentek z rakiem piersi leczonych schematem FAC (5-fluorouracyl, doksorubicyna, cyklofosfamid). 01.03.2017

28.02.2020

452.300
Polymorphisms of miRNA genes and in the 3'UTR region of the ADME genes in breast cancer patients treated with FAC (5-fluorouracil, doxorubicyn, cyclophosphamide) chemotherapy
NCN

Preludium 11

2016/21/N/NZ5/01917 Damian Sojka Zbadanie zależności między białkiem opiekuńczym HSPA2 a produktami prawidłowego oraz zmutowanego genu TP53 w niedrobnokomórkowym raku płuca 01.03.2017

28.02.2020

150.000
Examination of the relations between HSPA2 chaperone protein and proteins encoded by normal or mutated TP53 gene in non-small cell lung carcinoma
NCN

Opus 9

2015/17/B/NZ3/03760 Wiesława Widłak Wpływ czynnika transkrypcyjnego HSF1 na transformację nowotworową indukowaną przez estrogen. 01.03.2016

28.02.2019

863 280
An influence of HSF1 transcription factor on neoplastic transformation induced by estrogen.
NCN

Opus 9

2015/17/B/NZ5/01387 Krzysztof Składowski Identyfikacja biomarkerów indywidualnej skuteczności i toksyczności radiochemioterapii u chorych na raka regionu głowy i szyi za pomocą modelu kojarzącego profil kliniczny chorego i profilowanie metabolomiczne krwi technikami NMR i MS. 01.03.2016

28.02.2019

1.071.800
in cooperation with 1st Clinics of Radiotherapy  Identification of biomarkers of individual radiochemotherapy toxicity and efficacy in patients with head and neck cancer based on a model combining clinical patient data and metabolomic blood profiling with NMR and MS.
NCN

Preludium 9

2015/17/N/NZ4/02738 Natalia Kułach Mezenchymalne komórki zrębu (MSC) jako nośnik cDNA IL-12 w terapii myszy z czerniakiem B16-F10 i przerzutami. 01.03.2016

28.02.2019

149.000
Mesenchymal stromal cells (MSC) as carriers of IL-12 cDNA in treatment of mice with melanoma B16-F10 and metastases.
FP7/

Euroatom 

OPERRA – 604984 Piotr Widłak VIBRATO - Validation in vivo of immune bioindicators of radiation exposure to use for emergency situations, the determination of health effects and molecular epidemiology (lider konsorcjum - Commissariat à l’Energie Atomique, Grenoble, France). 01.12.2015

31.05.2017

94.122 euro
NCBiR

PBS_3

DZP/PBS3/247184/2014 Piotr Widłak MOLTEST_BIS - Walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania (lider konsorcjum – GUMed). 01.12.2015

30.11.2018

580.000
NCBiR

PBS_3

DZP/PBS3/ 2441/2014 Piotr Widłak BioTest – Platforma zdalnego testowania hipotez i analizy danych biomedycznych (lider konsorcjum Politechnika Śląska). 01.04.2015

31.07.2017

840.000
NCN

Opus 8

2014/15/B/NZ4/00696 Stanisław Szala Rola cytokiny IL-6 wydzielanej przez mezenchymalne komórki zrębu (MSC) w powstawaniu nowych naczyń krwionośnych. 22.07.2015

21.07.2018

699.205
The influence of cytokine IL-6, secreted by mesenchymal stromal cells, on the formation of the new blood vessels.
NCN

Sonata 8

2014/15/D/NZ5/03410 Agnieszka Gdowicz-Kłosok Transkryptomiczna analiza komórek nowotworowych poddanych działaniu kombinacji substancji synergistycznie aktywujących białko p53 - poszukiwanie nieznanych regulatorów apoptozy. 27.08.2015

26.08.2018

218.000
Transcriptomic analysis of tumor cells treated with the synergistic combination of substances activating p53 protein - searching for unknown regulators of apoptosis.
NCN

Opus 7

2014/13/B/NZ7/02314 Natalia Vydra Mechanizm i znaczenie aktywacji czynnika transkrypcyjnego HSF1 w transformacji nowotworowej indukowanej przez estrogen. 18.05.2015

17.05.2018

697.040
Mechanism and significance of HSF1 activation in estrogen-induced neoplastic transformation.
NCN

Opus 7

2014/13/B/NZ3/04650 Wiesława Widłak Nowe aspekty regulacji apoptozy indukowanej stresem termicznym. 01.04.2015

31.03.2018

648.420
A new regulatory mechanisms of heat shock-induced apoptosis.
NCN

Preludium 6

2013/11/N/NZ7/00770  Małgorzata Roś Składniki lipidomu surowicy jako potencjalne wczesne markery rozwoju raka płuca. 22.09.2014

21.03.2017

100.000
Components of serum lipidome as potential markers for early detection of lung cancer.
NCN

Opus 6

2013/11/B/NZ4/04468 Stanisław Szala Doustna szczepionka przeciwko endoglinie skojarzona z terapią genową IL-12 polaryzuje mikrośrodowisko nowotworowe z proangiogennego i immunosupresyjnego na środowisko antyangiogenne i immunostymulujące. 11.07.2014

10.07.2017

599.410
Oral endoglin based-DNA vaccine combined with gene encoding IL-12 can polarize tumor microenvironment from proangiogenic and immunosuppressive phenotype to antiangiogenic and immunostimulatory.
NCN

Opus 6

2013/11/B/NZ5/03190 Marek Rusin Badanie mechanizmu zahamowania wzrostu komórek nowotworowych przez synergistyczną aktywację białka p53 wywołaną kombinacją nutliny-3a oraz substancji wywołujących stres jąderkowy. 18.07.2014

17.07.2017

410.450
Study on the mechanism of cancer cell growth inhibition by synergistic activation of p53 protein caused by combined treatment with nutlin-3a and substances inducing nucleolar stress.
NCN

Opus 6

2013/11/B/NZ7/01512 Monika Pietrowska Proteom, lipidom oraz miRN-om egzosomów uwalnianych z komórek raka głowy i szyi w odpowiedzi na czynniki genotoksyczne. 03.07.2014

02.07.2017

897.000
Proteome, lipidome and miRN‑ome of exosomes released from head and neck cancer cells in response to genotoxic agents.
NCN 

Opus 5

2013/09/B/NZ5/01815 Zdzisław Krawczyk Wpływ białka HSPA2, należącego do rodziny białek szoku termicznego HSPA (HSP70), na modulowanie wrażliwości komórek niedrobnokomórkowego raka płuca na pochodne platyny. 03.03.2014

02.03.2017

691.000
Modulatory effect of HSPA2 protein, a member of the HSPA heat shock protein family, on sensitivity of non-small cell lung carcinoma cells to platinum derivatives.
NCN 

Harmonia 4

2013/08/M/NZ1/00935 Piotr Widłak Współdziałanie ścieżek sygnałowych zależnych od NF‑kB i p53 w komórkowej odpowiedzi na czynniki uszkadzające DNA. 06.09.2013

31.12.2017

951.600
in cooperation with Neil D. Perkins (University of Newcastle) and Marek Kimmel (Rice University)  Interplay between NF-kB and p53-dependent pathways in cellular response to DNA damaging factors.
NCN 

Fuga 2

2013/08/S/NZ2/00868 Anna Wojakowska Wykorzystanie technik spektrometrii mas do profilowania i identyfikacji proteomicznych i metabolomicznych składników guza swoistych dla poszczególnych typów raka tarczycy 01.11.2013

31.10.2017

612.000
Mass spectrometry-based proteomic and metabolomic profiling of different types of thyroid cancer
NCN 

Preludium 4

2012/07/N/NZ5/00026 Karolina Tęcza Genetyczne mechanizmy oporności na chemioterapię z zastosowaniem 5-fluorouracylu, doksorybicyny i cyklofosfamidu w raku piersi. 08.07.2013

07/07/2017 

150.000
Genetic mechanisms of drug resistance in breast cancer patients treated with 5-fluorouracil, doxorubicine and cyclophosphamide.
 
NCN 

Opus 4

2012/07/B/NZ4/01450 Piotr Widłak Profilowanie proteomu guza w klasyfikacji raków tarczycy. 09.07.2013

08.07.2017

598.600
Proteomic patterns in classification of thyroid cancer
NCN

Preludium 3

2012/05/N/NZ1/00022 Anna Habryka Badanie mechanizmu regulacji ludzkiego genu HSPA2 w wybranych komórkach somatycznych 21.03.2013

20.03.2015

100.000
Characterisation of the mechanism regulating expression of human HSPA2 gene in selected somatic cells.
NCN 

Preludium 3

2012/05/N/NZ4/02307 Anna Walaszczyk Identyfikacja składników proteomu surowicy związanych z ryzykiem wczesnego rozsiewu raka piersi 08.03.2013

07.09.2016

150.000
Identification of serum proteome components associated with risk of early metastasis of breast cancer
NCN 

Opus 3

2012/05/B/NZ2/01618 Marek Kimmel Bioinformatyczne i biofizyczne modele sekwencji DNA wiążących NF-kappaB: przewidywanie lokalizacji miejsc wiązania w genomach i ich weryfikacja doświadczalna, oraz analiza ko-ewolucji z rodziną białek NF-kappaB. 01.03.2013

01.07.2017

716.325
in cooperation with Silesian University of Technology

 

Bioinformatics and biophysical models of NF-kappaB binding sites in DNA: genomewide prediction of binding sites, experimental confirmation and co-evolution with the NF-kappaB family

 

NCN 

Opus 3

2012/05/B/NZ5/01905 Dorota Butkiewicz Wpływ indywidualnej genetycznej sylwetki chorego, związanej z procesami naprawy DNA, obrony antyoksydacyjnej, przerzutowania i angiogenezy, i profilu biochemicznego na wyniki leczenia w nieoperacyjnym raku płuca 13.02.2013

12.02.2017

364.000
Influence of individual genetic host factors, associated with DNA damage, antioxidantdefence, metastasis and angiogenesis, and biochemical profile on treatment results in inoperable lung cancer
NCN

Preludium 2

2011/03/N/NZ3/03926 Joanna Korfanty Udział białka SPEN w regulacji transkrypcji w komórkach plemnikotwórczych myszy 08.10.2012

07.10.2016

369.500
Involvement of SPEN in regulation of the transcription in mouse spermatogenic cells
NCN

Harmonia 3

2012/04/M/NZ2/00133 Katarzyna Lisowska Biologiczne oddziaływania komórek raka jajnika z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej (omental derived adipose stem cells, O-ASC) 18.09.2012

17.09.2015

455.000
Biological interactions of ovarian cancer cells with omental derived adipose stem cells (O-ASC)
NCN

Sonata 2

2011/03/D/NZ4/03507 Magdalena Kalinowska-Herok Scharakteryzowanie białek swoistych dla molekularnych marginesów guza nowotworowego za pomocą obrazowania molekularnego Imaging Mass Spectrometry.  06.09.2012

05.03.2016

761.000
Characterization of molecular margins of cancer by MALDI imaging mass spectrometry
NCN

Opus 1

2011/01/B/NZ4/03563 Piotr Widłak Identyfikacja cech proteomu surowicy człowieka odzwierciedlających ekspozycję na promieniowanie jonizujące 01.12.2011

30.11.2014

675.000
Identification of serum proteome features reflecting exposure of humans to ionizing radiation
MNiSW

40

N403 2831 40 Jerzy Wydmański Porównanie tolerancji i skuteczności przedoperacyjnej i pooperacyjnej radiochemioterapii u chorych na operacyjnego raka żołądka (badanie kliniczne III fazy); ocena możliwości indywidualizacji leczenia w oparciu o markery molekularne.  06.05.2011

05.05.2014

395.000
in cooperation with Department of Radiotherapy Comparison of efficacy and toxicity of pre-operative and post-operative radiochemotherapy in patients with a resectable stomach cancer (phase III clinical trial) – verification of molecular marker-based individualization of the treatment
MNiSW

40

N402 6856 40 Dorota Gabryś Analiza toksycznego działania promieniowania jonizującego i antracyklin na układ sercowo-naczyniowy.  20.05.2011

19.05.2016

295.000
in cooperation with Department of Radiotherapy Analysis of cardiotoxicity of ionizing radiation and anthracyclines
MNiSW

40

N401 563740 Piotr Widłak Analiza wpływu czynnika transkrypcyjnego HSF1 na ścieżkę sygnałową zależną od NFκB (promotorski). 26.05.2011

25.05.2013

50.000
Analysis of interference between HSF1 transcription factor and NFkB-dependent pathway (doctoral).
MNiSW

40

N401 5875 40 Stanisław Szala Immunologiczna odpowiedź przeciwnowotworowa: rola leków indukujących śmierć nekrotyczną. 04.05.2011

03.05.2014

350.000
Antitumor immune response: the role of drugs that induce necrotic death.
MNiSW

40

N401 5972 40 Marek Rusin Badanie mechanizmów reakcji komórek na działanie substancji symulujących obniżoną podaż energii - rola w kancerogenezie i odpowiedzi komórek na terapię.  22.04.2011

21.10.2013

260.000
Studies on the mechanisms involved in the response of cells to the substances that simulate the caloric restriction - the role in carcinogenesis and cellular response to therapeutic agents.
MNiSW

40

N401 6837 40 Zdzisław Krawczyk Rola białka HspA2 należącego do rodziny białek opiekuńczych Hsp70 w procesie proliferacji komórek warstwy bazalnej naskórka.  04.05.2011

03.05.2014

400.000
A role of HSPA2, the chaperon from the HSP70 family,  in the proliferation of  cells of epidermal basal layer.
MNiSW

Współpraca międzynar.

DPN/N182/CTCB 2010 Aleksander Sochanik Opracowanie i charakteryzacja formulacji liposomowej leku WP760 02.01.2011

31.12.2013

625.000
in cooperation with M.D. Anderson Cancer Center Houston Development and characterization of liposomal formulations of WP760 drug
MNiSW

POIG 2009

POIG.01.01.02-20-080/09 (2A) Monika Pietrowska Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca - MOLTEST 2013. (Identyfikacja profilu białek surowicy krwi swoistego dla osób z rakiem płuc w niskim stopniu zaawansowania klinicznego). 01.01.2011

30.06.2013

432.720
in cooperation with Gdańsk Medical University – project leader

 

Molecular tests supporting early detection of lung cancer – MOLTEST2013. (Serum proteome mass profiles specific for low grade lung cancer).
http://moltest2013.gumed.edu.pl
MNiSW

39

N301 0024 39 Widłak Wiesława Komórkowo-swoisty mechanizm proapoptotycznej aktywności czynnika transkrypcyjnego HSF1. 30.09.2010

29.09.2013

380.000
Mechanism of cell-type specific pro-apoptotic activity of Heat Shock transcription factor HSF1
MNiSW

39

N402 4500 39 Mazurek Agnieszka Ocena przydatności oznaczania krążącego DNA i poszukiwania w nim mutacji somatycznych genów EGFR i KRAS w rakach płuc oraz głowy i szyi. 22.09.2010

21.09.2013

290.000
Assessment of circulating DNA and somatic mutations of EGFR and KRAS genes in diagnostics of lung cancers and head and neck cancers.
MNiSW

39

N401 3299 39 Grzybowska Ewa Analiza wpływu czynników genetycznych – wariantów polimorficznych genów PGR, ATM,TP53 i rodziny genów ABC na ryzyko zachorowania i przebieg kliniczny raka jajnika (promotorski Karoliny Tęczy) 20.09.2010

19.03.2013

50.000
Analysis of the influence of polymorphic variants of PGR, ATM, TP53 and ABC family genes on clinical course and risk of ovarian cancer.
MNiSW

39

N402 4503 39 Widłak Piotr Próba identyfikacji markerów promieniowrażliwości za pomocą analizy profilu masowego proteomu surowicy krwi u chorych leczonych promieniami z powodu nowotworów głowy i szyi. 30.08.2010

29.08.2013

300.000
Identification of radiosensitivity markers in serum proteome of patients with head and neck cancer treated with radical radiotherapy.
MNiSW

38

N402 3506 38 Tarnawski Rafał Analiza proteomiczna surowicy krwi w celu wczesnego rozpoznania i optymalizacji leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. 01.04.2010

31.03.2013

315.000
in cooperation with Clinics of Radiotherapy Analysis of serum proteome for early detection and optimizing of treatment of non-small cell lung cancer patients.
MNiSW

POIG 2009

POIG.01.03.01-00-169/09 Stanisław Szala Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca. 04.01.2010

31.12.2014

2.876.062
in cooperation with Silesian Center for Heart Diseases

 

Cardiac stem cells and progenitor cells - a new method of regenerating damaged heart. 
http://komorkimacierzyste.sccs.pl
MNiSW

37

N401 0318 37 Vydra Natalia Udział czynnika transkrypcyjnego HSF1 w nabywaniu oporności wielolekowej komórek nowotworowych i w selekcji komórek podtrzymujących wzrost nowotworu. 01.10.2009

30.09.2012

385.000
The role of heat shock transcription factor 1 (HSF1) in multidrug resistance and selection of cancer stem cells. 
MNiSW

37

N401 0183 37 Cichoń Tomasz Badanie nad terapeutyczną skutecznością kombinacji peptydów BP1 i D-K6L9 działających zarówno na komórki nowotworowe jak i komórki mikrośrodowiska nowotworowego. 24.09.2009

23.09.2012

300.000
Therapeutic efficacy of combinations of peptides BP1 and D-K6L9 acting on both the tumor cell and tumor cell microenvironment
MNiSW

36

N401 0347 36 Smolarczyk Ryszard Rola inhibitora cytokiny HMGB1 – gliceryzyny w terapii nowotworów. 08.05.2009

07.05.2012

350.000 
The role of the inhibitor of cytokine HMGB1 - glycyrrhizin in cancer therapy.
MNiSW

36

N301 2645 36 Widłak Piotr Funkcjonalne powiązania szlaków zależnych od czynników transkrypcyjnych NFkB i p53 w komórkach nowotworowych poddanych działaniu czynników genotoksycznych. (promotorski Katarzyny Szołtysek) 07.05.2009

30.06.2011

50.000
Functional interference between NFkB- and p53-dependent signaling pathways in cells subjected to genotoxic stress (doctoral grant).
Euroatom

SP5 

FP7-211403 Piotr Widłak The mechanism of cardiovascular risk after low radiation doses  - CARDIORISK. 01.02.2008

30.06.2011

102.000 EURO
in cooperation with Technical University of Munich

 

Wpływ niskich dawek promieniowania na ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego – CARDIORISK.
http://www.cardiorisk.eu
MNiSW

34

N401 2304 34 Krawczyk Zdzisław Analiza zróżnicowania ekspresji białek HSPA2 i HSP70i w nowotworach oraz zbadanie hamującego wpływu tych białek na procesy śmierci komórkowej. 09.05.2008

08.05.2011

300.000
A study of differential expression of HSPA2 and HSPA1 proteins in tumors and their influence on cancer cell death.
MNiSW

34

N401 2145 34 Rusin Marek Badanie mechanizmu obrony przed nowotworami i innymi chorobami przewlekłymi przez geny naprawy DNA na przykładzie genu WRN. 10.04.2008

09.10.2010

265.000 
Analysis of the defense against cancer and other chronic diseases by mechanisms involving DNA repair genes - WRN gene as an example.
MNiSW

33

N402 4447 33 Konopacka Maria Wpływ głębokości ośrodka rozpraszającego promieniowanie jonizujące stosowane  w radioterapii nowotworów na wielkość frakcji komórek z uszkodzeniami cytogenetycznymi. 16.11.2007

15.11.2010

200.000
The influence of scattering medium effect upon ionizing radiation-induced cytogenetic defects in irradiated cells.
MNiSW

33

N401 1865 33 Małusecka Ewa Weryfikacja markerów odpowiedzi na radioterapię w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem mikrodyssekcji laserowej i metody Q- PCR. 26.11.2007

25.11.2010

270.000
Verification of radiosensitivity markers with Q-PCR and laser microdissection in prostate cancer.