Call

Project ID

Principal investigator

Project Title

Period

Budget [PLN]

NCN

Tango 2

DZP/TANGO2/380/2016

Agnieszka Mazurek

Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w celu optymalizacji leczenia

01/04/2017

31/03/2020

488.088

ICGEB/CRP

CRP/POL-02_EC

Joanna Jazowiecka-Rakus

Mesenchymal stem cells and myxoma virus in oncolytic melanoma therapy.

01/01/2017

31/12/2019

50.000 euro

NCN

Sonata 11

2016/21/D/NZ5/01913

Jolanta Pamuła-Piłat

Polimorfizmy genów miRNA oraz fragmentów 3'UTR wybranych genów ADME u pacjentek z rakiem piersi leczonych schematem FAC (5-fluorouracyl, doksorubicyna, cyklofosfamid).

Polymorphisms of miRNA genes and in the 3'UTR region of the ADME genes in breast cancer patients treated with FAC (5-fluorouracil, doxorubicyn, cyclophosphamide) chemotherapy

01/03/2017

28/02/2020

452.300

NCN

Preludium 11

2016/21/N/NZ5/01917

Damian Sojka

Zbadanie zależności między białkiem opiekuńczym HSPA2 a produktami prawidłowego oraz zmutowanego genu TP53 w niedrobnokomórkowym raku płuca

Examination of the relations between HSPA2 chaperone protein and proteins encoded by normal or mutated TP53 gene in non-small cell lung carcinoma

01/03/2017

28/02/2020

150.000

NCN

Opus 9

2015/17/B/NZ3/03760

 

Wiesława Widłak

Wpływ czynnika transkrypcyjnego HSF1 na transformację nowotworową indukowaną przez estrogen.

An influence of HSF1 transcription factor on neoplastic transformation induced by estrogen.

01/03/2016

28/02/2019

863 280

NCN

Opus 9

2015/17/B/NZ5/01387

Krzysztof Składowski

in cooperation with 1st Clinics of Radiotherapy

Identyfikacja biomarkerów indywidualnej skuteczności i toksyczności radiochemioterapii u chorych na raka regionu głowy i szyi za pomocą modelu kojarzącego profil kliniczny chorego i profilowanie metabolomiczne krwi technikami NMR i MS.

Identification of biomarkers of individual radiochemotherapy toxicity and efficacy in patients with head and neck cancer based on a model combining clinical patient data and metabolomic blood profiling with NMR and MS.

01/03/2016

28/02/2019

1.071.800

NCN

Preludium 9

2015/17/N/NZ4/02738

Natalia Kułach

Mezenchymalne komórki zrębu (MSC) jako nośnik cDNA IL-12 w terapii myszy z czerniakiem B16-F10 i przerzutami.

Mesenchymal stromal cells (MSC) as carriers of IL-12 cDNA in treatment of mice with melanoma B16-F10 and metastases.

01/03/2016

28/02/2019

149.000

FP7/

Euroatom

OPERRA – 604984

Piotr Widłak

VIBRATO - Validation in vivo of immune bioindicators of radiation exposure to use for emergency situations, the determination of health effects and molecular epidemiology (lider konsorcjum - Commissariat à l’Energie Atomique, Grenoble, France).

01/12/2015

31/05/2017

94.122 euro

NCBiR

PBS_3

DZP/PBS3/247184/2014

Piotr Widłak

MOLTEST_BIS - Walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania (lider konsorcjum – GUMed).

01/12/2015

30/11/2018

580.000

NCBiR

PBS_3

DZP/PBS3/ 2441/2014

Piotr Widłak

BioTest – Platforma zdalnego testowania hipotez i analizy danych biomedycznych (lider konsorcjum Politechnika Śląska).

01/04/2015

31/07/2017

840.000

NCN

Opus 8

2014/15/B/NZ4/00696

Stanisław Szala

Rola cytokiny IL-6 wydzielanej przez mezenchymalne komórki zrębu (MSC) w powstawaniu nowych naczyń krwionośnych.

The influence of cytokine IL-6, secreted by mesenchymal stromal cells, on the formation of the new blood vessels.

22/07/2015

21/07/2018

699.205

NCN

Sonata 8

2014/15/D/NZ5/03410

Agnieszka Gdowicz-Kłosok

Transkryptomiczna analiza komórek nowotworowych poddanych działaniu kombinacji substancji synergistycznie aktywujących białko p53 - poszukiwanie nieznanych regulatorów apoptozy.

Transcriptomic analysis of tumor cells treated with the synergistic combination of substances activating p53 protein - searching for unknown regulators of apoptosis.

27/08/2015

26/08/2018

218.000

NCN

Opus 7

2014/13/B/NZ7/02314

Natalia Vydra

Mechanizm i znaczenie aktywacji czynnika transkrypcyjnego HSF1 w transformacji nowotworowej indukowanej przez estrogen.

Mechanism and significance of HSF1 activation in estrogen-induced neoplastic transformation.

18/05/2015

17/05/2018

697.040

NCN

Opus 7

2014/13/B/NZ3/04650

Wiesława Widłak

Nowe aspekty regulacji apoptozy indukowanej stresem termicznym.

A new regulatory mechanisms of heat shock-induced apoptosis.

01/04/2015

31/03/2018

648.420

NCN

Preludium 6

2013/11/N/NZ7/00770 

Małgorzata Roś

Składniki lipidomu surowicy jako potencjalne wczesne markery rozwoju raka płuca.

Components of serum lipidome as potential markers for early detection of lung cancer.

22/09/2014

21/03/2017

100.000

NCN

Opus 6

2013/11/B/NZ4/04468

Stanisław Szala

Doustna szczepionka przeciwko endoglinie skojarzona z terapią genową IL-12 polaryzuje mikrośrodowisko nowotworowe z proangiogennego i immunosupresyjnego na środowisko antyangiogenne i immunostymulujące.

Oral endoglin based-DNA vaccine combined with gene encoding IL-12 can polarize tumor microenvironment from proangiogenic and immunosuppressive phenotype to antiangiogenic and immunostimulatory.

11/07/2014

10/07/2017

599.410

NCN

Opus 6

2013/11/B/NZ5/03190

Marek Rusin

Badanie mechanizmu zahamowania wzrostu komórek nowotworowych przez synergistyczną aktywację białka p53 wywołaną kombinacją nutliny-3a oraz substancji wywołujących stres jąderkowy.

Study on the mechanism of cancer cell growth inhibition by synergistic activation of p53 protein caused by combined treatment with nutlin-3a and substances inducing nucleolar stress.

18/07/2014

17/07/2017

410.450

NCN

Opus 6

2013/11/B/NZ7/01512

Monika Pietrowska

Proteom, lipidom oraz miRN-om egzosomów uwalnianych z komórek raka głowy i szyi w odpowiedzi na czynniki genotoksyczne.

Proteome, lipidome and miRN‑ome of exosomes released from head and neck cancer cells in response to genotoxic agents.

03/07/2014

02/07/2017

897.000

NCN

Opus 5

2013/09/B/NZ5/01815

Zdzisław Krawczyk

Wpływ białka HSPA2, należącego do rodziny białek szoku termicznego HSPA (HSP70), na modulowanie wrażliwości komórek niedrobnokomórkowego raka płuca na pochodne platyny.

Modulatory effect of HSPA2 protein, a member of the HSPA heat shock protein family, on sensitivity of non-small cell lung carcinoma cells to platinum derivatives.

03/03.2014

02/03/2017

691.000

NCN

Harmonia 4

2013/08/M/NZ1/00935

Piotr Widłak

in cooperation with Neil D. Perkins (University of Newcastle) and Marek Kimmel (Rice University)

Współdziałanie ścieżek sygnałowych zależnych od NF‑kB i p53 w komórkowej odpowiedzi na czynniki uszkadzające DNA.

Interplay between NF-kB and p53-dependent pathways in cellular response to DNA damaging factors.

06/09/2013

31/12/2017

951.600

NCN

Fuga 2

2013/08/S/NZ2/00868

Anna Wojakowska

Wykorzystanie technik spektrometrii mas do profilowania i identyfikacji proteomicznych i metabolomicznych składników guza swoistych dla poszczególnych typów raka tarczycy

Mass spectrometry-based proteomic and metabolomic profiling of different types of thyroid cancer

01/11/2013

31/10/2017

612.000

NCN

Preludium 4

2012/07/N/NZ5/00026

Karolina Tęcza

Genetyczne mechanizmy oporności na chemioterapię z zastosowaniem 5-fluorouracylu, doksorybicyny i cyklofosfamidu w raku piersi.

Genetic mechanisms of drug resistance in breast cancer patients treated with 5-fluorouracil, doxorubicine and cyclophosphamide.

08/07/2013

07/07/2017 

 

150.000

NCN

Opus 4

2012/07/B/NZ4/01450

Piotr Widłak

Profilowanie proteomu guza w klasyfikacji raków tarczycy.

Proteomic patterns in classification of thyroid cancer

09/07/2013

08/07/2017

598.600

NCN

Preludium 3

2012/05/N/NZ1/00022

Anna Habryka

Badanie mechanizmu regulacji ludzkiego genu HSPA2 w wybranych komórkach somatycznych

Characterisation of the mechanism regulating expression of human HSPA2 gene in selected somatic cells.

21/03/2013

20/03/2015

100.000

NCN

Preludium 3

2012/05/N/NZ4/02307

Anna Walaszczyk

Identyfikacja składników proteomu surowicy związanych z ryzykiem wczesnego rozsiewu raka piersi

Identification of serum proteome components associated with risk of early metastasis of breast cancer

08/03/2013

07/09/2016

150.000

NCN

Opus 3

2012/05/B/NZ2/01618

Marek Kimmel

in cooperation with Silesian University of Technology

 

Bioinformatyczne i biofizyczne modele sekwencji DNA wiążących NF-kappaB: przewidywanie lokalizacji miejsc wiązania w genomach i ich weryfikacja doświadczalna, oraz analiza ko-ewolucji z rodziną białek NF-kappaB.

Bioinformatics and biophysical models of NF-kappaB binding sites in DNA: genomewide prediction of binding sites, experimental confirmation and co-evolution with the NF-kappaB family

01/03/2013

01/07/2017

716.325

NCN

Opus 3

2012/05/B/NZ5/01905

Dorota Butkiewicz

Wpływ indywidualnej genetycznej sylwetki chorego, związanej z procesami naprawy DNA, obrony antyoksydacyjnej, przerzutowania i angiogenezy, i profilu biochemicznego na wyniki leczenia w nieoperacyjnym raku płuca

Influence of individual genetic host factors, associated with DNA damage, antioxidantdefence, metastasis and angiogenesis, and biochemical profile on treatment results in inoperable lung cancer

13/02/2013

12/02/2017

364.000

NCN

Preludium 2

2011/03/N/NZ3/03926

Joanna Korfanty

Udział białka SPEN w regulacji transkrypcji w komórkach plemnikotwórczych myszy

Involvement of SPEN in regulation of the transcription in mouse spermatogenic cells

08/10/2012

07/10/2016

369.500

NCN

Harmonia 3

2012/04/M/NZ2/00133

Katarzyna Lisowska

Biologiczne oddziaływania komórek raka jajnika z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej (omental derived adipose stem cells, O-ASC)

Biological interactions of ovarian cancer cells with omental derived adipose stem cells (O-ASC)

18/09/2012

17/09/2015

455.000

NCN

Sonata 2

2011/03/D/NZ4/03507

Magdalena Kalinowska-Herok

Scharakteryzowanie białek swoistych dla molekularnych marginesów guza nowotworowego za pomocą obrazowania molekularnego Imaging Mass Spectrometry.

Characterization of molecular margins of cancer by MALDI imaging mass spectrometry

06/09/2012

05/03/2016

761.000

NCN

Opus 1

2011/01/B/NZ4/03563

Piotr Widłak

Identyfikacja cech proteomu surowicy człowieka odzwierciedlających ekspozycję na promieniowanie jonizujące

Identification of serum proteome features reflecting exposure of humans to ionizing radiation

01/12/2011

30/11/2014

675.000

MNiSW

40

N403 2831 40

Jerzy Wydmański

in cooperation with Department of Radiotherapy

Porównanie tolerancji i skuteczności przedoperacyjnej i pooperacyjnej radiochemioterapii u chorych na operacyjnego raka żołądka (badanie kliniczne III fazy); ocena możliwości indywidualizacji leczenia w oparciu o markery molekularne.

Comparison of efficacy and toxicity of pre-operative and post-operative radiochemotherapy in patients with a resectable stomach cancer (phase III clinical trial) – verification of molecular marker-based individualization of the treatment

06/05/2011

05/05/2014

395.000

MNiSW

40

N402 6856 40

Dorota Gabryś

in cooperation with Department of Radiotherapy

Analiza toksycznego działania promieniowania jonizującego i antracyklin na układ sercowo-naczyniowy.

Analysis of cardiotoxicity of ionizing radiation and anthracyclines

20/05/2011

19/05/2016

295.000

MNiSW

40

N401 563740

Piotr Widłak

Analiza wpływu czynnika transkrypcyjnego HSF1 na ścieżkę sygnałową zależną od NFκB (promotorski).

Analysis of interference between HSF1 transcription factor and NFkB-dependent pathway (doctoral).

26/05/2011

25/05/2013

50.000

MNiSW

40

N401 5875 40

Stanisław Szala

Immunologiczna odpowiedź przeciwnowotworowa: rola leków indukujących śmierć nekrotyczną.

Antitumor immune response: the role of drugs that induce necrotic death.

04/05/2011

03/05/2014

350.000

MNiSW

40

N401 5972 40

Marek Rusin

 

Badanie mechanizmów reakcji komórek na działanie substancji symulujących obniżoną podaż energii - rola w kancerogenezie i odpowiedzi komórek na terapię.

Studies on the mechanisms involved in the response of cells to the substances that simulate the caloric restriction - the role in carcinogenesis and cellular response to therapeutic agents.

22/04/2011

21/10/2013

260.000

MNiSW

40

N401 6837 40

Zdzisław Krawczyk

Rola białka HspA2 należącego do rodziny białek opiekuńczych Hsp70 w procesie proliferacji komórek warstwy bazalnej naskórka.

A role of HSPA2, the chaperon from the HSP70 family,  in the proliferation of  cells of epidermal basal layer.

04/05/2011

03/05/2014

400.000

MNiSW

Współpraca międzynar.

DPN/N182/CTCB 2010

Aleksander Sochanik

in cooperation with M.D. Anderson Cancer Center Houston

Opracowanie i charakteryzacja formulacji liposomowej leku WP760

Development and characterization of liposomal formulations of WP760 drug

02/01/2011

31/12/2013

625.000

MNiSW

POIG 2009

 

POIG.01.01.02-20-080/09 (2A)

Monika Pietrowska

in cooperation with Gdańsk Medical University – project leader

Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca - MOLTEST 2013. (Identyfikacja profilu białek surowicy krwi swoistego dla osób z rakiem płuc w niskim stopniu zaawansowania klinicznego).

Molecular tests supporting early detection of lung cancer – MOLTEST2013. (Serum proteome mass profiles specific for low grade lung cancer).

http://moltest2013.gumed.edu.pl

01/01/2011

30/06/2013

 

432.720

MNiSW

39

N301 0024 39

Widłak Wiesława

Komórkowo-swoisty mechanizm proapoptotycznej aktywności czynnika transkrypcyjnego HSF1.

Mechanism of cell-type specific pro-apoptotic activity of Heat Shock transcription factor HSF1

30/09/2010

29/09/2013

380.000

MNiSW

39

N402 4500 39

Mazurek Agnieszka

Ocena przydatności oznaczania krążącego DNA i poszukiwania w nim mutacji somatycznych genów EGFR i KRAS w rakach płuc oraz głowy i szyi.

Assessment of circulating DNA and somatic mutations of EGFR and KRAS genes in diagnostics of lung cancers and head and neck cancers.

22/09/2010

21/09/2013

290.000

MNiSW

39

N401 3299 39

Grzybowska Ewa

Analiza wpływu czynników genetycznych – wariantów polimorficznych genów PGR, ATM,TP53 i rodziny genów ABC na ryzyko zachorowania i przebieg kliniczny raka jajnika (promotorski Karoliny Tęczy)

Analysis of the influence of polymorphic variants of PGR, ATM, TP53 and ABC family genes on clinical course and risk of ovarian cancer.

20/09/2010

19/03/2013

50.000

MNiSW

39

N402 4503 39

Widłak Piotr

Próba identyfikacji markerów promieniowrażliwości za pomocą analizy profilu masowego proteomu surowicy krwi u chorych leczonych promieniami z powodu nowotworów głowy i szyi.

Identification of radiosensitivity markers in serum proteome of patients with head and neck cancer treated with radical radiotherapy.

30/08/2010

29/08/2013

300.000

MNiSW

38

N402 3506 38

Tarnawski Rafał

in cooperation with Clinics of Radiotherapy

Analiza proteomiczna surowicy krwi w celu wczesnego rozpoznania i optymalizacji leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.

Analysis of serum proteome for early detection and optimizing of treatment of non-small cell lung cancer patients.

01/04/2010

31/03/2013

315.000

MNiSW

 

POIG 2009

POIG.01.03.01-00-169/09

 

 

Stanisław Szala

in cooperation with Silesian Center for Heart Diseases

Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca.

Cardiac stem cells and progenitor cells - a new method of regenerating damaged heart.

http://komorkimacierzyste.sccs.pl

04/01/2010

31/12/2014

2.876.062

MNiSW

37

N401 0318 37

Vydra Natalia

Udział czynnika transkrypcyjnego HSF1 w nabywaniu oporności wielolekowej komórek nowotworowych i w selekcji komórek podtrzymujących wzrost nowotworu.

The role of heat shock transcription factor 1 (HSF1) in multidrug resistance and selection of cancer stem cells.

01/10/2009

30/09/2012

385.000

MNiSW

37

N401 0183 37

Cichoń Tomasz

Badanie nad terapeutyczną skutecznością kombinacji peptydów BP1 i D-K6L9 działających zarówno na komórki nowotworowe jak i komórki mikrośrodowiska nowotworowego.

Therapeutic efficacy of combinations of peptides BP1 and D-K6L9 acting on both the tumor cell and tumor cell microenvironment

24/09/2009

23/09/2012

300.000

MNiSW

36

N401 0347 36

Smolarczyk Ryszard

Rola inhibitora cytokiny HMGB1 – gliceryzyny w terapii nowotworów.

The role of the inhibitor of cytokine HMGB1 - glycyrrhizin in cancer therapy.

08/05/2009

07/05/2012

350.000

MNiSW

36

N301 2645 36

Widłak Piotr

Funkcjonalne powiązania szlaków zależnych od czynników transkrypcyjnych NFkB i p53 w komórkach nowotworowych poddanych działaniu czynników genotoksycznych. (promotorski Katarzyny Szołtysek)

Functional interference between NFkB- and p53-dependent signaling pathways in cells subjected to genotoxic stress (doctoral grant).

07/05/2009

30/06/2011

50.000

Euroatom

SP5

FP7-211403

Piotr Widłak

in cooperation with Technical University of Munich

The mechanism of cardiovascular risk after low radiation doses  - CARDIORISK.

Wpływ niskich dawek promieniowania na ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego – CARDIORISK.

http://www.cardiorisk.eu

01/02/2008

30/06/2011

102.000 EURO

MNiSW

34

N401 2304 34

Krawczyk Zdzisław

Analiza zróżnicowania ekspresji białek HSPA2 i HSP70i w nowotworach oraz zbadanie hamującego wpływu tych białek na procesy śmierci komórkowej.

A study of differential expression of HSPA2 and HSPA1 proteins in tumors and their influence on cancer cell death.

09/05/2008

08/05/2011

300.000

MNiSW

34

N401 2145 34

Rusin Marek

Badanie mechanizmu obrony przed nowotworami i innymi chorobami przewlekłymi przez geny naprawy DNA na przykładzie genu WRN.

Analysis of the defense against cancer and other chronic diseases by mechanisms involving DNA repair genes - WRN gene as an example.

10/04/2008

09/10/2010

265.000

MNiSW

33

N402 4447 33

Konopacka Maria

Wpływ głębokości ośrodka rozpraszającego promieniowanie jonizujące stosowane  w radioterapii nowotworów na wielkość frakcji komórek z uszkodzeniami cytogenetycznymi.

The influence of scattering medium effect upon ionizing radiation-induced cytogenetic defects in irradiated cells.

16/11/2007

15/11/2010

200.000

MNiSW

33

N401 1865 33

Małusecka Ewa

Weryfikacja markerów odpowiedzi na radioterapię w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem mikrodyssekcji laserowej i metody Q- PCR.

Verification of radiosensitivity markers with Q-PCR and laser microdissection in prostate cancer.

26/11/2007

25/11/2010

270.000

 

Granted research projects of Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer

 

Strona Główna